قرون هفدهم و هجدهم در تاریخ اروپا دوران سلطنت مطلقه، استقرار حكومت های ملی، و ناسیونالیسم است. در این دوران زیبا سازی دورة رنسانس به نوعی شهرسازی عظمت طلبانه می انجامد كه مبتنی بر تأكید بر قدرت مستبد پادشاهان و اختلاف طبقاتی وسیع است. در نیمة دوم قرن هجدهم با وقوع انقلاب در فرانسه و جنگ های پس از آن دوران جدیدی در اروپا آغاز می شود. اواخر قرن هجدهم همچنان آغاز انقلاب صنعتی است. جیمز وات در 1765 موتور بخار را اختراع می كند؛ اما انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم به بار می نشیند و بازتاب آن در شهرنشینی پیدایش شهر صنعتی است كه در قرن نوزدهم پدیدار می شود.

پادشاهی و عظمت طلبی

 ویژگی عظمت طلبانه دوران كلاسیك رم دوباره به شهرهای اروپایی باز می گردد. هر شكلی خط مركزی خود را دارد و هر فضایی دارای محوری است. منش شهر سازی قرون وسطایی رخت برمی بندد و الگوی متقارن و منظم كلاسیك مجدداً پدیدار می شود.   محور و خط مركزی نماد تمركز هر چه بیشتر قدرت است. امیران فرانسه خود را پادشاه می نامند. تجار ثروتمند ایتالیا به دوك های مستبد تبدیل می شوند. زمین داران بزرگ در انگلستان بارون می شوند و پاپ ها به یاران گشاده روی شاهان تبدیل می شوند. لویی چهاردهم پادشاه فرانسه روح زمانه را با جملة زیر بیان كرده است « دولت، منم L`etat, C`est moi»

   از دل كوچه های تنگ و پیچ در پیچ شهرهای قرون وسطایی « میدان های تجملی» دورة باروك پدیدار شدند. طراحان و شهر سازان برای الگو دادن به فضاهای شهری فراخوانده شدند و ایشان بدین منظور از عناصر كلاسیك بهره گرفتند. میكل آنجلوبنای كامپودیلیو (Campodiglio) را بر فراز تپة كاپیتولین خلق كرد.برنینی (Bernini) میدان عظیم سنت پیتر را طراحی كرد. میدان سن ماركو (San Maco) در ونیز به پایان رسید. رآئینالدی (Rainaldi) دو كلیسای دو قلوی دو ضلع میدان مردم در رم و همین طور كاخ سلطنتی و بنای پیروزی را در پاریس ساخت.

  با اختراع توپخانه دور برد دیگر برج و باروی شهر اهمیت نظامی خود را در دفاع از شهر از دست داد. لویی شانزدهم به مهندس نظام خود دستور داد تا نظام دفاعی شهررا بازسازی كند. او نیز دیوارهای شهر را فرو ریخت و سنگرهایی بیرون از شهر بنا كرد. به جای دیوارهای كهن بولوارها و گردشگاه های جدید ساخته شد. خیابان های كمربندی معروف وین جانشین باروی قدیمی شهر شد. شهرها باز شدند و از جلد قرون وسطایی خود بیرون آمدند و شهر دورة رنسانس به شهر باروك تبدیل شد.

شهر باروك (Baroque City)

    شاهان اروپا در این دوره در بارهای پرشكوهی برای خود به وجود آورند. لویی چهاردهم دستور داد تا باغ های ورسای را بنا كنند. نسبت ها در این كاخ های پرشكوه غیر قابل مقایسه و اندازه ها غیر قابل تصور بودند. این بناهای عظیم تجسم انسانی بودند كه بر جان انسان های دیگر سلطه پیدا كرده و حال می كوشد تا طبیعت را نیز تحت اختیار خود در آورد. خودپسندی شاهان در این دوره حدی نمی شناخت. لویی چهاردهم صراف ثروتمند معروف به نام فو كه را صرفاً به این دلیل كه كاخی به زیبایی كاخ پادشاه ساخته بود، به زندان انداخت.

  در قرن هجدهم شهر باروك گسترش یافت و سلطة حاكم شدیدتر شد. خیابان های توئیلری همگی به كاخ پادشاه ختم می شوند. همة شهركارل شروهه (Karlsruhe) و مانهایم (Mannheim) حول كاخ ها و باغ های سلطنتی بنا شده اند. میدان های (Plazas) قرن هفدهم به صورت فضاهای مجزا و بسته طراحی شده بودند، اما در قرن هجدهم بازتر شدند و كوشیده شد كه یادآور طبیعت و روستا باشند. طراحان به جای توجه به اشكال معماری داخلی به بسط و پرورش فضای باز متمایل شدند. معمار كاخ های ورسای میدان جدید واندوم Vendome  را با ابعادی عظیم تر از میدان های قبلی طراحی كرد. سه میدانی كه كورنی در نانسی ساخت از طریق ردیف های ستون ها و خیابانی محدود شده با درختان به هم وصل می شدند. ا ما برجسته ترین نمونة گسترش شهر با استفاده از فضاهای باز میدان كنكورد است كه در دوران حكومت لویی پانزدهم توسط ژان آنی گابریل طراحی شده است. در این میدان، فضا كاملاً باز شده است.ازیك طرف از باغ های توئیلری و لوور تا خیابان پهن شانزه لیزه كه ساختن آن از زمان لویی چهاردهم شروع شده بود و از طرف دیگر رودخانه سن فقط ساختمان های آن سوی رودخانه این فضای وسیع كاملاً باز را مسدود می كنند.

   در همة نمونه های بالا شكل گرایی (فرمالیسم) و شكوهمند نمایی با كمال وضوح به چشم می خورد. حتی در انگلستان كه كمترین تأثیر را از روحیة باروك گرفته است. تأثیر این شكوهمند نمایی در میدان های بسته لندن قرن هجدهم دیده می شود. این میدان ها را برای جلب توجه نمی ساختند. بلكه هدف از ساختن آن ها آسایش و استراحت ساكنان اطراف بود. این فضای باز ساده اما در عین حال لوكس عمدتاً توسط معماران بساز و بفروش ناشناس ساخته شده اند، اما در هر حال روحیة باروك را می نمایانند.

شهر پشت پرده

 ردیف های منظم خانه ها و میدان های تجملی در انگلستان، چشم اندازهای متشكل از یادمان های عظیم، باغ ها و كاخ های سلطنتی فرانسه، میدان های خوب طراحی شدة ایتالیا، همه و همه برای طبقات بالا، تجار ثروتمند و شاهان بنا شده بودند. زندگی مردم طبقه پایین بهبود اساسی پیدا نكرده بود سازندگان شهر باروك به دنبال اصلاح جامعه نبودند، بلكه هدف ایشان بهبود محیط شهری در جهتی بود كه احترام و شكوه و موقع رفیع آن ها را در جامعه تثبیت كند. خیابان های پهن این شهرها نه تنها ارضا كنندة خود پسندی شاهان مستبد، جولانگاه كالسكه های شیك آریستوكرات ها و محل گردش های شادمانة ایشان، بلكه ابزار استراتژیكی برای تحت تأثیر قرار دادن و مبهوت كردن تودة مردم با قدرت و نظم حكومت مطلقه بود كه در رژه های مكرر گردان های نظامی كه از این خیابان ها می گذشتند تجسم یافته بود.

   آنسوی پرده ای كه میدان های زیبا و خیابان های پهن فراهم می آوردند، شهر متراكم مردم عادی قرار داشت. شهر فاقد بهداشت بود از فاضلاب و توزیع آب خبری نبود. بیمارهای واگیر و حشرات به وفور یافت می شدند و فقر آزاد دهنده بود. میان آریستوكراسی و مردم شكاف بزرگی ایجاد شده بود. در این قرن جنگ های فرقه ای مذهبی و ناآرامی های قرن هفدهم جای خود را به سیاست مشت آهنین پادشاهان مستبد داد. سركوب ها در قرن هجدهم انقلاب ها را با خود آورد و فضاهای باز پرشكوه شهرهای باروك را مردم انقلابی اشغال كردند. تحول دیگر پیدایش ماشین بود كه جای صنعت دستی را گرفت. با این تغییرات پا به قرن نوزدهم می گذاریم.و به شهرهای این دوره نگاه می كنیم.