ماده 2- مكان یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح كالبدی ملی و منطقه ای و ناحیه ای بر اساس پیشنهاد وزرت مسكن و شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می شود

تبصره - پس از تصویب مكان احداث شهر جدید ، وزارت مسكن و شهرسازی می تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملك اراضی و املاك مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیردولتی نیز می تواند نسبت به خریداری اراضی و املاك مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید

ماده 3- تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسكن و شهرسازی و بر اساس سیاست های مصوب دولت به عهده متقاضی است

 

 

 

منبع  :http://www.shora-gc.ir/portal/siteold/ketabkhaneh/nazarat_ghavanin/13790505_ghavanin_00002.htm

تصویب طرح مذكور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی می باشد

تبصره - كلیه دستگاه های اجرائی ذی ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مكلف به همكاری هستند

ماده 4- طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه های تفكیكی زمینهای جدید با پیشنهاد شركت عمران شهرهای جدید كه از این شركت نامیده می شود یا متقاضی به تصویب كمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 22/12/1351 ـ می رسد . در تركیب كمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری ، مدیرعامل شركت عمران شهر جدید كه بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای احداث شهر جدید تشكیل شده است و در صورتی كه هنوز شورای شهر تشكیل نشده باشد رئیس شورای شهر مركز شهرستان مربوط در كمیسیون شركت خواهد نمود

ماده 5- كلیه وزارتخانه ها ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، موسسات و شركتهای دولتی و سایر شركتها و موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند ضمن همكاری در ایجاد شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تامین اعتبار كنند كه متناسب به پیشرفت عملیات احداث و اسكان شهر جدید ، خدمات مورد نیاز بر اساس تعرفه های شهرهای مشابه به شهر جدید نیز ارائه گردد

تبصره - شركتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مكلفند اراضی ملكی خود را كاربری آموزشی برابر ماده (18) قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و سایر كاربری های خدماتی ( به استثنای اراضی با كاربری تجاری ) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده ، شهرداری و شركتهای آب و فاضلاب قرار دهند . تغییر كاربری یا واگذاری اراضی یاد شده به غیر ممنوع است . سرمایه گذاری از منابع داخلی شركت برای ایجاد فضاهای آموزشی ، خدماتی ، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شركت منظور خواهد شد

ماده 6- شركتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرح های خدمات عمومی همان شهر جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی پیش بینی می نمایند

 

 

 

 

 

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید 

 

 

فصل اول – تعاریف , كلیات , ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهرجدید بخش اول – تعاریف ماده 1- اصطلاحات بكار رفته دراین آییئ نامه در معانی مشروح زیر به كار می روند :‌ قانون : قانون ایجاد شهرهای جدید – مصوب 1380- . شورای عالی : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران . شركت مادر: شركت عمران شهرهای جدید ( مادر تخصصی ) . شركت وابسته : شركت عمران شهر جدید , وابسته و زیر مجموعه شركت عمران شهرهای جدید ( مادر تخصصی). متقاضی غیر دولتی : متقاضی غیر دولتی مجوز ایجاد شهر جدید . مجری , شهرساز یا سازنده شهر جدید : سازنده بخش دولتی یا متقاضی غیر دولتی مجاز . آماده سازی اراضی : تعیین بروكف , تسطیح و آسفالت معابر , جمع آوری و دفع آبهای سطحی می باشد . محدوده شهر جدید : آن بخش از اراضی مكان یابی شده برای ایجاد شهر جدید است كه برای سكونت و ایجاد ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی , خدماتی , اجتماعی و اقتصادی آن در یك دوره زمانی معین در طرح جامع شهر جدید مشخص وبه تصویب شورای عالی برسد . حوزه استحفاضی شهر جدید : آن بخش از اراضی پیرامون و متصل به محدوده شهر جدید كه نظارت و كنترل هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز در آن برای حفظ شهر , توسعه بلند مدت و برنامه ریزی شده آن ضرورت دارد . حوزه یاد شده منطبق بر حریم استحفاظی شهرهای جدید بوده و می باید در آن , محدوده روستاهای موجود براساس طرحهای توسعه و عمران روستایی مورد توجه قرار گیرد . بخش دوم – كلیات , شرایط , ضوابط و مقررات مشترك برای بخش دولتی و متقاضی غیر دولتی به منظور ایجاد شهر جدید . ماده 2- ضرورت و مكان ایجاد شهر جدید با تعیین سقف جمعیتی ( حداقل سی هزار نفر) با رعایت سیاستهای دولت در قالب طرح كالبدی ملی , منطقه ای و یا ناحیه ای به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 3- در مورادی كه ضرورت ایجاد شهر جدید در طرحهای كالبدی ملی و منطقه ای به تصویب نرسیده باشد , مطالعات مكان یابی در قالب مطالعات طرح ناحیه ای و یا طرحهای ویژه , موضوع تصویب نامه شماره 55837/ت21414ه مورخ 20/10/1378 هیئت وزیران به انجام می رسد . نتیجه این مطالعات باید متضمن یافتن مناسبترین مكان با لحاظ سقف جمعیتی مورد نظر و سطح لازم برای ایجاد شهر جدید و حوزه آن به عنوان بخشی از اراضی متصل به محدوده شهر جدید كه نظارت و كنترل هرگونه فعالیت عمرانی در آن برای حفظ شهر جدید ضرورت دارد باشد . همچنین حدود حوزه استحفاظی شهر جدید باید روی نقشه معین و مشخص گردد. این نقشه نیز به پیشنهاد وزارت مسكن و شهر سازی به تصویب شورای عالی می رسد. ماده 4- در مواردی كه طرح ناحیه ای قبلا تهیه و تنها ضرورت ایجاد و سقف جمعیتی شهر جدید دراین طرح یا طرح های بالادست به تصویب رسیده باشد , مطالعات مكان یابی به شرح ماده فوق بصورت موردی در سطح ناحیه و با توجه به طرح ناحیه ای مصوب تهیه و توسط دبیرخانه شورای عالی جهت بررسی و تصویب به شورای عالی پیشنهاد می شود. ماده 5- در مورادی كه بنا به وضعیت خاص , اراضی مكان یابی شده برای ایجاد شهر جدید در محدوده بیش از یك بخش یا واحدهای تقسیماتی بزرگتر قرار گرفته باشد , شورای عالی با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصویب طرح مكان یابی , تعیین می نماید كه شهر جدید جزء محدوده كدام بخش یا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن , وزارت كشور نیز به منظور اصلاح حدود بخش یا شهرستان مربوط با طی مراحل قانونی آن اقدام می نماید. ماده 6- تهیه طرح جامع شهر جدید , پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی درخصوص ضرورت , محدوده مكان و سقف جمعیتی آن به عهده سازنده شهر جدید می باشد. ماده 7- از تاریخ تصویب طرح جامع , شهر جدید در زمره شهرهای موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان – مصوب 1374 – قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موكول به رعایت ماده (30) قانون یاد شده می باشد . ماده 8- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و نقشه های تفكیكی اراضی و تغییرات بعدی آنها درصورتی كه با طرح جامع مغایرت اساسی نداشته باشد به عهده كمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351 – است كه در تركیب كمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری , مدیر عامل شركت وابسته و برای بررسی پیشنهاد متقاضی غیر دولتی , مدیر عامل شركت مادر یا نماینده وی به جای شهردار حضور خواهد داشت و درصورتی كه هنوز شورای شهر تشكیل نشده باشد رییس شورای شهر مركز شهرستان مربوط , در كمیسیون شركت خواهد نمود . حضور متقاضی غیر دولتی در كمیسیون بدون حق رای بلامانع است . ماده 9- سازندگان شهر جدید مكلفند اراضی ملكی خود با كاربری آموزشی را وفق ماده (18) قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها , شهرستانها و مناطق كشور – مصوب 1372 – و اصلاحات بعدی آن و سایر كاربریهای خدماتی از قبیل فضاهای سبز , فضاهای فرهنگی , پاركها , معابر , میادین , گذرگاهها , محل بازی كودكان , گورستان , محلهای ورزشی , مذهبی , درمانی , ایستگاه اتش نشانی , ایستگاه جمع آوری زباله و محل دفن آنها , محل احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب , مكان نیروی انتظامی ( غیر از اراضی با كاربری تجاری ) را پس از ارایه طرح زمان بندی شده و تامین اعتبار لازم برای ساخت ساختمانها و تاسیسات ذی ربط و تخصیص آن و متناسب با پیشرفت كار به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه های دولتی خدمات دهنده , شهرداری و شركتهای آب و فاضلاب قرار دهند تانسبت به احداث بناهای مورد نیاز اقدام كنند . تغییر كاربری یا واگذاری اراضی یاد شده به غیر , ممنوع است . ماده 10- كلیه وزارتخانه های , نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران , موسسات و شركتهای دولتی و سایر شركتها و موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است , مكلفند پس از تصویب طرح جامع شهر جدید و حوزه استحفاظی آن به منظور ایجاد شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام به تامین اعتبار كنند كه متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسكان در شهر جدید , خدمات مورد نیاز را همانند خدماتی كه به سایر شهرهای مشابهی كه در همان محدوده جغرافیایی قراردارند ارایه نمایید . ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است در اجرای ماده (5) قانون و ماده (10) این آیین نامه و با توجه به برنامه مرحله بندی و زمان بندی شده اجرای شهرجدید و متناسب با پیشرفت كار , اعتبارات مورد نیاز دستگاههای خدمات دهنده را در بودجه سالانه آنها منظور و تامین نماید. ماده 12- اجرای صحیح طرح شهر جدید , با رعایت ضوابط و مقررات طرح , صدور مجوز احداث بنا, گواهی پایان كار و عدم خلاف , حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر , وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1369 – در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظی آن , تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداری حسب مورد به عهده سازندگان شهر جدید است . سازنده مجاز است وجوه دریافتی را طبق مقررات مربوط , صرف احداث و ارایه خدمات در شهر جدید نماید. ماده 13- سازنده شهر جدید به منظورحفظ و حراست اراضی و جلوگیری از تعرضات و تجاوزات به اراضی و مستحدثات شهر جدید و تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده شهر و حوزه استحفاظی آن , موظف است با درخواست از نیروی انتظامی از تعرضات و تجاوزات یا ادامه تخلفات جلوگیری و پس از تشكیل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختمانی و شهرسازی , مراتب را به كمیسیون موضوع تبصره (3) الحاقی به ماده (99) قانون شهرداریها – مصوب 1372 – اعلام كنند . كمیسیون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر جدید و نظرات كارشناسی سازنده شهر جدید به موضوع رسیدگی و وفق قانون مربوط , نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی احداث شده اقدام می نماید. درصورت جریمه , عواید حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و یا از طریق خزانه به حساب شركت وابسته واریز می شود تا در جهت خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد . به هر حال تا زمان رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهر سازی در كمیسیون یاد شده و صدور رای , سازنده شهر جدید موظف است از ادامه تخلفات جلوگیری نماید و نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی صلاح نیز مكلف به همكاری با سازنده شهر جدید می باشند. ماده 14- سازنده شهر جدید تا قبل از استقرار و شروع به كار شهرداری مجاز است برای مالكان اراضی كه در محدوده شهر جدید قرار می گیرند براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و كاربری زمین اجازه تفكیك , افراز و عمران اعم از آماده سازی و ساخت و سازها صادر نماید . صدور مجوزهای یاد شده برای مالكان اراضی مازاد بر یكهزار متر مربع مشروط براینكه مالك یا مالكان سهم اراضی خدماتی خود را بابت تامین فضاهای لازم برای معابر , خدمات تاسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه های طرح جامع مصوب شورایعالی به رایگان به شركت وابسته و از طریق توافق به متقاضی غیر دولتی واگذار نمایند , امكان پذیر خواهد بود. تبصره 1- چنانچه میزان سهم اراضی خدماتی تعلق یافته , قابل تفكیك و یا بهره برداری مناسب نباشد , متقاضی می تواند سهم خود را به صورت معوض , یا خدمات مورد توافق و یا معادل قیمت كارشناسی روز , پرداخت یا دریافت نماید. تبصره 2- در تفكیك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جدید باید قوانین , ضوابط و مقررات مربوط به تفكیك و افراز باغات رعایت شود . تبصره 3- انجام هرگونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكانی كه اراضی آنها در محدوده شهر جدید و حوزه استحفاظی آن واقع شده , درصورت رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی و كاربری زمین وسایر مقررات مربوط , پس از استعلام از سازنده شهر جدید بلامانع است . تبصره 4- سازمان اوقاف و امور خیریه نیز موظف است در قراردادهای واگذاری اراضی وقفی در محدوده شهر جدید و حوزه آن , الزام به رعایت طرح تفصیلی و نوع كاربری زمین را قید و خود نیز ملحوظ نظر قرار دهد. ماده 15- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است برای روستاهای واقع در حوزه استحفاظی شهر جدید با هماهنگی سازنده آن و درچارچوب طرح جامع , نسبت به تهیه یا بازنگری طرحهای هادی روستایی و تصویب آنها در مراجع ذیربط اقدام نماید. ماده 16- سازنده شهر جدید موظف است برنامه زمانبندی و مراحل اجرایی طرح را از جنبه های تامین مالی , اجرایی و كالبدی , تهیه و پس از تصویب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازی , طبق برنامه یاد شده اقدام نماید . ماده 17- سازنده شهر جدید موظف است اراضی مورد خریداری و تملك خود را با توجه به برنامه مرحله بندی , تفكیك و آماده سازی نموده و مطابق كاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. تنظیم سند قطعی به نام خریدار موكول به ارایه گواهی پایان كار میباشد . متقاضی غیر دولتی , در واگذاری اراضی شهر جدید علاوه بر شرایط فوق باید ضوابط مندرج در ماده (30) این آیین نامه را نیز رعایت نماید . تبصره – تعیین شرایط متقاضیان , نحوه تعیین بهاء , شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شركتهای سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شركتهای وابسته و در مورد شركتهای سازنده غیر دولتی با خود سازنده خواهد بود . ماده 18- سازنده شهر جدید می تواند هزینه های مشترك نگهداری شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری را با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی , در قالب قرارداد واگذاری یا درسند انتقال پیش بینی نماید. ماده 19- اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید , در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانكی و تسهیلات كه سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد و یا سایر سازمانها یا موسسات اعتباری به مشتریان خود اعطا می كنند , در حكم سند رسمی بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظیمی را منحصرا از جهت تجویز رهن امضا نماید و در هرحال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحیه وام گیرنده , سازنده شهر جدید با جانشینی بانك یا سازمان یا موسسه اعتباری وام دهنده یا هرشخص دیگری كه از ناحیه آنها معرفی شود بجای متقاضی یا خریدار موافقت خواهد نمود. ماده 20- پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید شركت مادر براساس گزارش شركت وابسته یا متقاضی غیر دولتی مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازی اطلاع می دهد و وزارت یاد شده پس از حصول اطمینان از اسكان جمعیت مذكور , مراتب را به وزارت كشور اعلام می كند. وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازی نسبت به تشكیل شورای شهر وایجاد شهرداری حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد , اقدام كند. ماده 21- پس از ایجاد و استقرار شهرداری , سازنده شهر جدید موظف است حداكثر ظرف یك ماه , طی صورتجلسه تحویل و تحول , فضاهای عمومی ( فضای سبز , پاركها , معابر , میادین , گذرگاهها , گورستان و غسالخانه ) پیش بینی شده در طرح تاسیسات زیربنایی مربوط را پس از تكمیل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به پروانه ها , پایان كارها و گواهی عدم خلاف صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت , به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد . شهرداری نیز مكلف است پروانه ها , پایان كارها و گواهی عدم خلاف صادر شده را مورد قبول و رعایت قرار دهد. ماده 22- از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول , شهر جدید در زمره سایر شهرهای كشور محسوب می شود و شهرداری وفق مقررات مربوط , موظف به ارائه كلیه خدمات و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی و شهرسازی طبق ماده (100) قانون شهرداریها و تبصره های آن و سایر قوانین مربوط می باشد. تبصره – پیگیری شكایات مربوط به تخلفات ساختمانی و شهر سازی كه قبل از استقرار شهرداری به مراجع ذی ربط اقامه شده تا صدور رای نهایی كماكان به عهده سازنده شهر جدید است و جرایم وصولی نیز به حساب سازنده شهر جدید واریز خواهد شد. فصل دوم – ضوابط و مقررات مربوط به شركت مادر و شركتهای تابعه ماده 23- كلیه شركتهای وابسته اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرحهای مربوط , از طریق منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب هر سال شركت تامین می نمایند. ماده 24- سرمایه گذاری هایی كه از منابع داخلی شركت های وابسته برای ایجاد فضاهای آموزشی , خدماتی , فرهنگی , هنری و مذهبی صورت گرفته یا می گیرد به عنوان پیش پرداخت مالیاتی به حساب مالیاتهای قطعی شده شركتهای وابسته منظور می شود. تبصره – كلیه هزینه هایی كه توسط شركت وابسته جهت ایجاد فضاهای مذكور دراین ماده و یا به منظور ارایه خدمات عمومی و آماده سازی اعم از احداث , نگهداری , تعمیرات و بهره برداری صورت گرفته یا می گیرد جزء اعتبارات طرحهای عمرانی منظور و تعرفه بیمه آن براساس تعرفه طرحهای عمرانی محاسبه می شود. ماده 25- به منظور امكان اجرای ماده (7) قانون , اعتبارات و درآمدهای شركتهای وابسته در یك حساب كه توسط شركت مادر نزد خزانه معین می شود , تمركز می یابد و شركت مادر موظف است شركتهای وابسته زیانده را تعیین و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجایی اعتبار و درآمد بین شركتهای وابسته و تامین هزینه های خود اقدام نماید . این جابجایی اعتبارات درآمد محسوب نمی گردد. فصل سوم – ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیر دولتی ماده 26- متقاضی غیر دولتی موظف است تقاضای خود را مبنی برآمادگی ایجاد شهر جدید مشخص شده در طرح ناحیه ای مصوب , به انضمام مدارك زیر به وزارت مسكن و شهرسازی ارایه نماید: اعلام مساحت درنظر گرفته شده ( حداقل سیصد هكتار) و ارایه مدارك كافی مبنی بر اینكه درصورت تصویب نهایی طرح , متقاضی غیر دولتی امكان تهیه و تامین اراضی مورد نیاز راخواهد داشت. تایید وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بی مانع بودن استفاده از اراضی مورد نظر . تعیین و معرفی مهندسین مشاور شهر سازی و معماری ذی صلاح مسوول تهیه طرح و نظارت. تعهد نامه مبنی بر منظورداشتن زمین مورد نیاز براساس سرانه های طرح جامع مصوب برای معابر عمومی , فضاهای سبز , میادین , تاسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات غیر قابل تملك خصوصی و واگذاری رایگان اراضی ملكی خود با كاربریهای مذكور در ماده (9) این آیین نامه و رعایت كلیه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه , مصوبه های شورای عالی و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازی . ماده 27- وزارت مسكن و شهرسازی پس از اخذ مدارك و تشكیل پرونده , موضوع تقاضا و توانمندیهای متقاضی , نوع و موقعیت اراضی و مكان ارایه شده را بررسی و درصورت تائید و صدور موافقت اصولی به متقاضی غیر دولتی اعلام می نماید تا نسبت به تهیه طرح مكان یابی در قالب طرح ناحیه ای اقدام و برای تصویب به شورای عالی ارایه نماید. تبصره – چنانچه در طرحهای ناحیه ای مصوب , مكان شهر جدید مشخص نشده باشد , ضروری است متقاضی غیر دولتی قبل از امكان یابی دقیق شهر جدید در سطح ناحیه , اقدام به اخذ موافقت مقدماتی بنماید. بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهاد احداث شهر جدید و مكان تقریبی آن با توجه به طرحهای كالبدی ملی , منطقه ای و ناحیه ای و مسایل امنیتی , سیاسی , اجتماعی و سایر مقتضیات و نیازهای هر منطقه در مركز هراستان به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد . تصویب نهایی مكان شهر جدید بر عهده شورای عالی خواهد بود. ماده 28- پس از تصویب طرح جامع شهر جدید , وزارت مسكن و شهرسازی برای متقاضی , پروانه احداث شهر جدید صادر می كند. متقاضی غیر دولتی بدون موافقت كتبی وزارت مسكن و شهرسازی اجازه واگذاری یا انتقال پروانه مذكور را به دیگری ندارد. ماده 29- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است راسا و یا از طریق سازمان مسكن و شهرسازی استان بر كلیه اقدامات و ساخت و سازهای متقاضی غیر دولتی و اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی نظارت نماید و درصورت مشاهده تخلف از طرحهای مذكور و یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی موارد تخلف را به طور كتبی به متقاضی غیر دولتی و مهندس مشاور طرح ابلاغ كند. همچنین وزارت یاد شده مجاز درصورت عدم همكاری متقاضی غیر دولتی و عدم توجه به تذكرات كتبی پس از دو اخطار كتبی (45) روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جدید اقدام نماید. تبصره – تعرفه حق نظارت به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . ماده 30- هر نوع واگذاری اراضی در شهرهای جدید توسط سازنده غیر دولتی قبل از تفكیك , آماده سازی و اتمام عملیات زیربنایی هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر انجام خدمات عمومی مورد نیاز ساكنین آن فاز و ادامه عملیات زیر بنایی فازهای بعدی , ممنوع است. ماده 31- در مواقعی كه برای ایجاد یك شهر جدید هم شركت مادر و هم بخش غیر دولتی متقاضی باشند , اولویت با متقاضی غیر دولتی است . ماده 32-متقاضی غیر دولتی ایجاد شهر جدید از كلیه مزایا و تسهیلاتی كه وزارت مسكن شهرسازی برای انبوه سازان مسكن منظور نموده یا می نماید , بهره مند می باشد. ماده 33- كلیه مفاد این آیین نامه مشمول شهرهای جدیدی كه تاكنون مصوب , ایجاد و احداث شده اند نیز می با

ماده 7- شركت مجاز است نسبت به جابجائی اعتبار و درآمد بین شركتهای وابسته دولتی در جهت كمك به شركتهای وابسته دولتی زیانده و تامین هزینه های خود با تصویب مجمع عمومی شركت اقدام نماید

ماده 8- شركت یا شركتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالكان اراضی مازاد بر یكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده شهر جدید قرار می گیرند بر اساس كاربری بر یكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده شهر جدید قرار می گیرند بر اساس كاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی ، اجازه تفكیك ، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینكه مالك سهم خدماتی خود را بابت تامین فضاهای لازم برای معابر ، خدمات ، تاسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه های طرح مصوب شورای عالی به طور رایگان به شركت مربوط واگذار نماید .

ماده 9- شركت یا شركتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می توانند اراضی مورد خریداری و تملك خود را تفكیك ، آماده سازی و مطابق كاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند . شرایط متقاضیان ، نحوه تعیین بهاء ، شرایط واگذاری ، نحوه انتقال قطعی و

نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود

ماده 10- اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا ، گواهی پایان كار و عدم خلاف ، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر ( برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ) در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شركتهای وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود

ماده 11- رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایر قوانین مربوط به شهرداری های شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شركت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده كمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون شهرداری هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی و صد در صد (100% ) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق خزانه به حساب شركت وابسته واریز می شود تا در جهت توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد

ماده 12- وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است پس از اطمینان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت كشور اعلام كند . وزارت كشور موظف است نسبت به تشكیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر شهر جدید به پایان نرسیده باشد اقدام نماید . پس از ایجاد شهرداری ، شركت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی ( فضاهای سبز ، پاركها ، معابر ، میادین ، گذرگاهها ، گورستان و غسالخانه ) پیش بینی شده در طرح و تاسیسات زیربنائی را پس از تكمیل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهی صادر شده و نقشه های مرحله بندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد . از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای كشور محسوب می شود

تبصره - با استقرار شهرداری ، شركت یا شركتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آماده سازی ، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند .

ماده 14- كلیه شهرهای جدید كه بر اساس مجوزهای قانونی تا زمان لازم الاجرا شده این قانون ایجاد شده اند مشمول مفاد این قانون هستند

ماده 13- احداث شهر جدید توسط بخش غیردولتی ، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن وشهرسازی می باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می گیرد . تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصویب هیات وزیران اجرا می شود

 

  منبع : http://www.shora-gc.ir/portal/siteold/ketabkhaneh/