تبلیغات
برنامه ریزی شهری مدرن-MODERN URBAN PLANNING - منابع کارشناسی ارشد شهرسازی

برنامه ریزی شهری مدرن-MODERN URBAN PLANNING

جغرافیا علم توسعه وپیشرفت

منابع کارشناسی ارشد شهرسازی

منابع کارشناسی ارشد شهرسازی

 

      درس

ضریب

تعداد سوالات

زبان عمومی و تخصصی

2

30

مباحث عمومی شهرسازی ایران

2

30

مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

3

30

تاریخ شهر و شهرسازی

3

30

آمار و ریاضیات

2

30

 

 

ظرفیت دوره‌های روزانه دانشگاه‌های سراسری در گرایش برنامه‌ریزی

شهری و منطقه‌ای

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

تهران

8

شهید بهشتی

12

علم و صنعت

5

تربیت مدرس

10

هنر تهران

6

قزوین

7

شیراز

12

هنر اصفهان

10

کل ظرفیت پذیرش: 70

ظرفیت دوره‌های شبانه دانشگاه‌های سراسری در گرایش برنامه‌ریزی

شهری و منطقه‌ای

دانشگاه

ظرفیت پذیرش

تهران

4

علم و صنعت

5

تربیت مدرس

12

هنر تهران

4

قزوین

4

شیراز

4

هنر اصفهان

5

 

 

 

منابع اصلی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

 

درس زبان عمومی و تخصصی

1. خسروی، نغمه؛ جزوه‌ی درس زبان عمومی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

2. حمیده، سارا؛ جزوه‌ی درس زبان تخصصی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

3. کوآن، رابرت؛ فرهنگ شهرسازی؛ تهران: آذرخش؛ 1386.

4. فرهادی، حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی شهرسازی؛ تهران: سمت؛ 1384.

5. Thomas, BJ- Elementary Vocabulary- ناشر: بوستان کتاب

6. Matthiesen, Steven J., Essential Words for the TOEFL,  ناشر: شمیم

 

درس مباحث عمومی شهرسازی ایران

1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.

2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

3. قریب، فریدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.

4. حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385.

5. شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1379.

6. زیاری، کرامت ا...؛ برنامه ریزی شهرهای جدید؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.

7. مجتهدزاده، غلامحسین؛ برنامه ریزی شهری در ایران- انتشارات پیام نور

8. کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران

9. دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه‌ای در ایران، آذرخش، چاپ اول 1381

10. احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول 1382

11. مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ ناشر: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

 

درس مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.

2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

3. معصومی اشکوری، سید حسن؛ اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ تهران: پیام؛ 1385.

4. زیاری، کرامت‌ا.....؛ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری.

5. شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، 1379.

6. دانشور، تورج، طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه‌ای در ایران، آذرخش، چاپ اول 1381

7. احسن، مجید ، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول 1382

8. حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385.

9. زیاری، کرامت ا....؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ یزد: دانشگاه یزد؛ 1378.

10. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ 1378

11. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.

12. عزیزی، محمدمهدی؛ تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ تهران: وزارت مسکن و شهرسازی؛ 1384.

13. ربانی، رسول، جامعه شناسی شهری، سمت، چاپ اول 1381

14. رهنمایی، محمدتقی؛ فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ تهران: سمت؛ 1383.

15. حسینی، سیدعلی؛ مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه­ای در ایران؛ انتشارات حق­شناس؛ چاپ اول: 1385.

16. خمر، غلامعلی؛ اصول و مبانی جغرافیای شهری؛ نشر قومس؛ چاپ اول: 1385.

17. حکت­نیا، حسن و میر نجف موسوی؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای؛ انتشارات علم نوین؛ چاپ اول: 1385.

18. مهدی­زاده، جواد؛ برنامه­ریزی راهبردی توسعه­ی شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)؛ وزارت مسکن و شهرسازی؛ چاپ دوم: 1385.

19. فرید، یدا....؛ جغرافیا و شهرشناسی؛ انتشارات دانشگاه تبریز؛ چاپ پنجم 1382.

 

درس تاریخ شهر و شهرسازی

1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.

2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهر و شهرسازی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

3. پاکزاد، جهانشاه؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهرسازی جهان.

4. پاکزاد، جهانشاه؛ سیر اندیشه‌ها در شهرسازی؛ جلد اول و دوم؛ شرکت عمران شهرهای جدید.

5. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ سوم؛ 1378

6. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ایران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.

7. موریس، جیمز؛ تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، 1374.

8. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.

9. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.

10. کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.

11. سلطان‌‌زاده، حسین؛ مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ نشر آبی (مرکز نظر دانشگاهی).

12. حبیبی، سیدمحسن؛ شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.

13. ممفورد، لوییز؛ مدنیت و جامعه‌ی مدنی در بستر تاریخ؛ ترجمه‌ی احمد عظیمی بلوریان؛ خدمات فرهنگی رسا؛ 1381.

 

درس آمار و ریاضیات

1. پورمحمدرضا، نوید؛ جزوه‌ی درس آمار و ریاضیات کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.

2. رنجبران، هادی؛ آمار و احتمال؛ نشر کتاب دانشگاهی.

3. ابراهیم، ایرج و جمشید صالحی صدقیانی؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت؛ نشر هستان.

4. رنجبران، هادی؛ ریاضیات؛ نشر کتاب دانشگاهی.

5. آریافر، ایرج؛ ریاضیات عمومی؛ پوران پژوهش. • نظرات() 
 • نوع مطلب :منابع ارشد ،
 • foot pain and tingling
  دوشنبه 5 تیر 1396 01:37 ق.ظ
  Glad to be one of several visitors on this awesome internet site :
  D.
  jonguglow.blogas.lt
  چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:46 ق.ظ
  I know this website offers quality based content and additional
  material, is there any other site which provides such things
  in quality?
  شرکت هواپیما سازان بهنام گستر
  پنجشنبه 27 فروردین 1388 03:47 ب.ظ
  با سلام خدمت شما.
  شرکت هواپیما سازان بهنام گستر تولید کننده انواع هواپیما های رادیو کنترل در نظر دارد با همکاری با دیگر وبلاگ ها خود را به سراسر ایران اسلامی معرفی کند.از این رو مطلوب است تا ما را با نام "شرکت هواپیما سازان بهنام گستر" لینک کرده سپس به ما اطلاع داده تا شما را لینک کنیم.
  موفق باشید.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر  New Page 2

  This free script provided by webloger site

  جستجوگر


  با عرض سلام وخسته نباشید به كسایی كه از این وبلاگ دیدن می كنندوبه این رشته عشق می وزنند.هدف از ساخت این وبلاگ ترویج ومعرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری به علاقه مندان به این رشته است.امیدوارم كه بتوانم گام مثبتی دراین زمینه بردارم.

  وحید رحیمی
  دانشجوی رشته ی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
  دانشگاه سیستان وبلوچستان
  1388

  وحید رحیمی ( لاشاری)


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :